Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pôda

Terasovité polia. Haligovce, okr. Stará Ľubovňa. Foto J. Lacika, 2007. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008, 116.

základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve, poľnohospodársky pozemok. Hodnota pôdy bola vždy daná jej úrodnosťou a stupňom vývinu agrárnej kultúry. Od vzniku trvalých sídel na našom území (6.–7. storočie) a triednej spoločnosti bola vnútornou osou jej dejín a stala sa jej materiálnou, spoločenskou a kultúrnou hodnotou. Pôda bezprostredne súvisela so základným zamestnaním dedinského človeka – roľníka a bola potrebná k jeho sebarealizácii. Rozsah vlastnenej pôdy bol základným kritériom sociálneho postavenia človeka v spoločnosti. Spôsob, akým sa pôda obhospodarovala, bola zasa mierou vyspelosti agrárnej kultúry. Tieto skutočnosti sa premietli aj do duchovných a sociálnych štruktúr kultúry.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: agrárna kultúra, poľnohospodárstvo, roľník
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.