Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

orné hospodárenie

spôsob obrábania poľnohospodárskej pôdy. Oproti motykovému hospodáreniu išlo o intenzívnejšiu formu, ktorá predpokladala produkciu na väčších plochách pôdy a záprah. Základnými pracovnými náradiami orného hospodárenia boli radlo a pluh. Jeho existencia na území Slovenska je doložená archeologickými pamiatkami zo 7.–8. storočia a v tradičnej roľníckej práci pretrvávalo až do druhej polovice 20. storočia. Jeho intenzita závisela od konkrétneho stupňa vývinu agrárnej kultúry vyplývajúceho z historických, sociálno–ekonomických, pôdno-klimatických a technických podmienok. Stupňom vývinu agrárnej kultúry potom zodpovedali jednotlivé poľnohospodárske systémy.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: motykové hospodárenie, pluh, radlo, poľnohospodársky systém
Literatúra: Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.