Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kosenie

Kosec a žnica. Lozorno, okr. Malacky. Foto P. Slavkovský, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

(kosba)

zber obilia, krmovín a trávy pomocou kosy. Starším spôsobom bolo kosenie na riadky. Používalo sa pri kosení trávy, krmovín, jarných druhov obilia, ktoré majú nižšie steblo, príp. poľahnutého obilia. Pri tomto spôsobe kosenia obilia pracoval kosec bez žnice. Podstatne mladšou bola technika kosenia na stenu, ktorá sa v agrárnej kultúre Slovenska objavila až po zavedení kosy do procesu žatevných prác. Zaužívala sa pri kosení ozimných druhov obilia s dlhším steblom. Podstata spočívala v tom, že odkosené obilie sa opieralo o neodkosené, odkiaľ ho odoberala žnica. Táto technika znamenala uľahčenie a zrýchlenie práce žnice, a zároveň aj zníženie strát na vytrúsenom zrne.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: kosa, kosec, žnec
Literatúra: Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.