Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

komasácia

(súbera)

sceľovanie rozptýlených pozemkov jedného majiteľa s cieľom technologicky efektívnejšie obrábať pôdu. Realizovala sa výmenou alebo kúpou pozemkov. Prvé komasácie sa uskutočnil v rámci urbárskych regulácií Márie Terézie. Sceľovali sa najmä alodiálne (statkárske) pozemky vydelené z rustikálnej (urbárskej pôdy). Ten istý cieľ mala aj komasácia uskutočnená pri prechode z feudalizmu do kapitalizmu (zák. čl. 503 z r. 1871). Myšlienka komasácie bola pre ďalší rozvoj a efektívnosť poľnohospodárstva správna. Na území Slovensku jej realizácii však bránili vysoká agrárna preľudnenosť a systém dedičského práva, ktoré spôsobovali nepretržite drobenie parciel poľnohospodárskej pôdy. Prispieval k tomu aj nedostatok pracovných príležitostí mimo poľnohospodárstva, existencia trojpoľného hospodárenia i pretrvávajúce feudálne formy spoločného vlastníctva pôdy (urbár, komposesorát), ale aj rôzne administratívno-technické príčiny (nedostatky v katastrálnych mapách a pozemkových knihách).

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: urbár, komposesorát, rustikál, dominikál, trojpoľné hospodárenie
Literatúra: Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.