Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

humno

Záhumnie. Nelokalizované. Foto J. Dérer. Archív negatívov SNM Martin.

1. otvorené priestranstvo s upravenou zemou vo dvore roľníckej usadlosti alebo umiestnené na okraji dediny, ktoré slúžilo na mlátilo obilie;

2. označenie stodoly, resp. tej jej časti, ktorá slúžila na mlátenie obilia;

3. zadná časť pozemku roľníckej usadlosti so záhradou a stodolou, často nazývaná i záhumnie;

4. budova na spracovanie jačmeňa pri výrobe sladu.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: stodola, dvor
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
Mjartan, J.: Staviteľstvo. In. Slovensko. Ľud-II. časť. Obzor. Bratislava 1975, s.897-945.
Kovačevičová, S. : Sídla a obydlie. In. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, Bratislava 2000, s.143-170.