Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

púťový obchod

Predaj devocionálov na púti v Šaštíne. 60. roky 20. storočia. Archív Slovenského národného múzea Martin. Foto: Š. Mruškovič.

obchodovanie v pútnických strediskách pri príležitosti pútí. Púte prispievali k obchodnému a hospodárskemu životu miest a obcí. Sústreďovali obchodníkov rôznej proveniencie. Miestni a cudzí obchodníci predávali púťové potreby formou stánkového predaja (šiatre, šiatrové krámy), kde sa pútnici sústreďovali. V pútnických miestach, do ktorých návštevníci prúdili takmer celý rok, sa usadili stáli obchodníci s devocionáliami, potravinami a cukrovinkami (napr. v Šaštíne, Marianke, Starých Horách). Pútnické miesta, vzhľadom na to, že sa tu zhromažďovalo veľa ľudí z rôznych oblastí, zohrali významnú rolu v rozširovaní špecifických druhov tovarov (tlače, sošky, obrázky, sviečky, votívne predmety, medovníky, hračky, pamiatková keramika). Púťový tovar ovplyvnil tvorbu ľudového výtvarného umenia i remesla, podnietil najmä rozmach figurálnej rezbárskej plastiky a maľby na skle. Vo významnejších pútnických miestach púte dali podnet k rozvoju pohostinských zariadení a zájazdných hostincov.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: púť, votívne predmety
Literatúra: Fekete, Š.: Vznik, rozloženie a význam slovenských pútnických miest. In: Národopisný zborník, roč. 8, 1941, 125-143.
Kalesný, F.: Krčma v pútnickom stredisku – v Šaštíne a Marianke. In: Dedinská krčma z obdobia feudalizmu a kapitalizmu. Bratislava 1989, 115-122.