Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hospodárske stavby

Pivnice na zemiaky. Liptovská Teplička, okr. Poprad. Foto J. Boďa. Archív negatívov SNM Martin.

stavebné objekty určené pre hospodársku činnosť roľníka a jeho rodiny. Malovýrobný a samozásobiteľský spôsob hospodárenia spôsobil, že produkcia ich hospodárstva bola určená len minimálne pre trh. To prinášalo snahu po univerzálnosti v spôsobe hospodárenia, ktorá znamenala veľkú prekážku špecializácii v rastlinnej či živočíšnej výrobe. Táto skutočnosť sa odrazila v potrebe budovania viacerých budov a priestorov, ktoré slúžili na uskladnenie poľnohospodárskych produktov (stodola, sýpka, senník, plevinec, sušiareň kukurice, pivnica) a na ustajnenie hospodárskych zvierat (maštaľ, ovčinec, chliev, kurín, holubník, včelín). Na uloženie poľnohospodárskeho inventára a dopravných prostriedkov slúžili na dvore ďalšie stavby (kôlňa, jata, voziareň) a účelové zariadenia (studňa, udiareň). Niektoré hospodárske stavby sa z bezpečnostných alebo prevádzkovo-výrobných dôvodov umiestňovali v záhrade (stodoly), na ulici (sýpky, pivnice), prípadne na verejnom priestranstve v blízkosti dediny (stodoly, sýpky, pivnice) alebo na vhodnom mieste v chotári obce (senníky, chotárne maštale, vinohradnícke stavby), kde stáli obyčajne v zoskupeniach. Počet, veľkosť i funkcie jednotlivých hospodárskych stavieb boli závislé od veľkosti usadlosti a od jeho hospodársko–výrobného charakteru.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: maštaľ, chotárna maštaľ, sýpka, senník, chliev, sušiareň ovocia, jata, stodola
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. Do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
Mjartan, J.: Staviteľstvo. In. Slovensko. Ľud-II. časť. Obzor. Bratislava 1975, s.897-945.
Kovačevičová, S. : Sídla a obydlie. In. Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, Bratislava 2000, s.143-170.

galéria