Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

grapy

ťažko prístupná poľnohospodárska pôda, ktorú bolo možné obrábať len ručne motykou. Takéto políčka boli ešte v prvej polovici 20. storočia v severnom Liptove, na Kysuciach a v Turci. Ich výskyt bol spôsobený nedostatkom pôdy a absencie možností iných, mimoroľníckych zamestnaní. Pomenovanie je známe z Kysúc.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: motykové hospodárenie
Literatúra: Urbancová, V.: Motykové hospodárenia v slovenskom poľnohospodárstve 19. a 20. storočia. In: Slovenský národopis 13/1965, 3-32.
Urbancová, V. : Príčiny pretrvávania archaických poľnohospodárskych foriem v niektorých oblastiach Slovenska. In: Slovenský národopis 8/1960, 225-267.