Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

smyk

1. (riozgy, rozgy) – archaický transportný prostriedok zo zväzku haluzí. Používal sa na približovanie kopy sena z vysoko položených lúk, ťažko prístupných pre dopravné prostriedky. Zhotovoval sa priamo na lúke. Náklad sena ťahala obyčajne jedna osoba, ojedinele zapriahali do smyku ťažné zviera;

2. jeden z názvov vlačúh;

3. označenie staršieho typu saní;

4. jednoduchý poľnohospodársky nástroj na rozbíjanie hrúd po orbe, vytrhávanie koreňov burín a zahrnutie vysiateho obilia. Ide o archaický nástroj, ktorý si roľníci robili sami – zväzok tŕnistých konárov upevnili do jednoduchého rámu. Aby smyk pôdu lepšie drvil, zaťažovali ho kameňom. Na smykovanie sa používali aj improvizované nástroje – rebriny z voza, brvná alebo dosky. Smyky v agrárnej kultúre postupne nahradili výkonnejšie brány a valece. Najdlhšie, do začiatku 20. storočia, sa smyky udržali v oblastiach s ľahšou pôdou (Hont, Novohrad).

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: brány, valec
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku.Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.