Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obchodné grémium

Obchodníci bratislavského obchodného grémia. Bratislava, 30. roky 20. storočia. Archív Múzea obchodu  Bratislava. Autor neznámy.

svojpomocné stavovské združenie obchodníkov. Obchodné grémiá nástupom kapitalizmu nahradili predchádzajúce najvyššie formy organizácií obchodníckeho stavu. Podľa živnostenského zákona z roku 1924 boli povinne v každom administratívnom okrese zriadené okresné živnostenské spoločenstvá. Pre Bratislavu, Košice a neskôr aj iné veľké mestá a pre okresy sa povoľovali zoskupenia podľa odborov. Odborné spoločenstvá obchodníkov používali pomenovanie grémium. Majitelia živností a nájomníci boli ich členmi, pomocníci majiteľov a nájomcov boli príslušníkmi grémia. K úlohám obchodných grémií okrem administratívno-evidenčnej povinnosti patrila podpora humanitných, hospodárskych a vzdelávacích záujmov svojich členov a príslušníkov. Grémium bratislavských obchodníkov sa postupne vnútorne členilo na sekcie podľa obchodných branží. Od roku 1926 po rok 1938 vzniklo v grémiu až 9 samostatných odborov. Obchodné grémiá pôsobili až do ich zrušenia v roku 1950.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: grémium, živnostníctvo
Literatúra: Forbath, E.: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 - 1873). Bratislava 1959.
Falťanová, Ľ.: Bratislavskí obchodníci v období medzi 1. a 2. svetovou vojnou. In: Slovenský národopis, roč. 35, 1987, 381-394.