Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

jarmica

Typ jarmice. Nedatované. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba A.B. Mann.

(jaremko, krpač, krpadlo, kravský chomút)

drevený postroj na spriahanie jedného kusa hovädzieho dobytka. Na rozdiel od jarma je výskyt jarmice známy až od začiatku 19. storočia v hospodársky vyspelejších centrách Slovenska, odkiaľ sa až po 2. svetovej vojne šírila do odľahlejších oblastí. Masovejšie používanie jarmice súviselo s pestovaním zemiakov a spôsobom ich obrábania, vyplývajúceho z rozvoja mechanizácie poľných prác (oborávanie, resp. ohŕňanie ľahkými oradlami), kukurice (plečkovanie) a cukrovej repy pri použití jedného kusa dobytka v záprahu. Menej sa jarmica používala pri záprahu do ľahkého dvojkolesového voza (káry) a pri spriahaní dobytka na prípin v trojke (ak sa pred párom záprahu priahal jeden kus dobytka).

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: jarmo, voz, spriahanie
Literatúra: Podolák, J.: Rozšírenie jednozápražného jarma (na základe predbežných výsledkov výskumu EAS). In: Slovenský národopis 22, 1974, 3, 426-433.
Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku, Bratislava 2008, 200.

galéria