Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obchod

Trhy tvorili významné centrá obchodu. Výkladný jarmok.  Rajec (okr. Žilina), 1. polovica 20. storočia. Archív Slovenského národného múzea Martin. Foto: K. Stráňai.

tovarová výmena, respektíve distribúcia tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi. Predpokladom rozšírenia obchodu bol vznik nadproduktu vo výrobnej oblasti. Tovarová distribúcia prešla viacerými vývinovými štádiami – od jednoduchého výmenného obchodu až po vznik špecializovaných zamestnaní, keď medzi výrobcu a kupujúceho vstupoval obchodník sprostredkujúci predaj a nákup tovaru. Široké vrstvy vidieckeho obyvateľstva sa podieľali na tovarovej výmene priamym predajom spotrebiteľom na týždenných trhoch a jarmokoch. Od konca 17. storočia, vzhľadom na potreby doplnkových príjmových zdrojov, výrobné podmienky, spotrebiteľský dopyt a teritoriálne možnosti migrácie, začínal sa rozširovať podomový obchod najmä medzi sociálne slabšími príslušníkmi poľnohospodárskeho obyvateľstva ako samostatné špeciálne zamestnanie. Vplyvom zmien v sociálnej štruktúre obyvateľstva, spoločenského tlaku na obmedzenie niektorých foriem obchodu (trhov) vo vtedajšom ponímaní ako prekonaného spôsobu obchodovania, zákazu podomového obchodu a civilizačných premien tieto prejavy v pôvodných formách zanikali alebo pretrvávali obmedzene.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: výmenný obchod, týždenný trh, jarmok
Literatúra: K dejinám obchodu na Slovensku. Bratislava 1987.
Falťanová, Ľ.: Tradičný obchod. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava 2000, 81-100.
Kaľavský, M.: Remeslo a domácka výroba. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava 2000, 62-82.

galéria