Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kramár

Židovská ulica v Bratislave typická koncentráciou malých obchodov. Bratislava, 30. roky 20. storočia. Archív mesta Bratislavy. Foto: J. Hofer

(chramer, kramer)

typ obchodníka, majiteľa malého obchodu s potravinovým a nepotravinovým tovarom dennej potreby. O existencii kramárov v Bratislave svedčia správy už zo 14. storočia. Podľa údajov zo 17. storočia sa krámom pôvodne označoval drobný tovar (hrebene, gombíky, stuhy, cverny, drobné medené a mosadzné predmety, lacné šperky, menšie kúsky plátna, lacnejšie druhy súkna ap.), dovážaný z Rakúska a Moravy na juhozápadné Slovensko pod názvami Cramerey, Alerey Geschmeide, Allerey Cramerey ap. Od názvu tohto tovaru sa odvodilo pomenovanie skupiny obchodníkov zaoberajúcich sa jeho obchodovaním. Kramári patrili v 19. storočí do samostatnej kategórie obchodníkov, pričom ich činnosť sa postupne menila na drobný predaj potravinových a nepotravinových článkov dennej spotreby. Tým, že po stránke predmetu obchodovania sa približovali stále viac narastajúcej skupine obchodníkov s miešaným tovarom, spôsobovalo v 1. polovici 20. storočia nejasnosti pri udeľovaní typu živnostenského oprávnenia. Obchodná živnosť kramárov zanikla likvidáciou súkromného obchodu po r. 1948. Názov krám pretrval na označenie malého obchodu.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: ---
Literatúra: Forbath, E.: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 - 1873). Bratislava 1959.