Slovenský ľudový umelecký kolektív

Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline

Rok prijatia: 2017

Predkladateľ: Považské múzeum v Žiline

Certifikát číslo: CTLK-RZ-NKD-2017/001

Charakteristika prvku:

Projekt dokumentácie a ochrany drotárstva Považského múzea v Žiline vznikol z potreby revitalizácie jedinečného pôvodného domáceho ľudového remesla, ktoré vplyvom nepriaznivého politicko-ekonomického vývoja v medzivojnovom období i povojnovej industrializácie v polovici 20. storočia prakticky zaniklo. Predstavuje súbor aktivít smerujúcich nielen k jeho oživeniu, udržaniu, rozvíjaniu a k všeobecnej a reálnej celospoločenskej akceptácii ako prvku nehmotného kultúrneho dedičstva, ale aj k postupnému budovaniu informačného, metodického a koordinačného centra pre odbor drotárstva. Na pôde Považského múzea v Žiline ho od roku 1994 realizuje špecializované pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou a medzinárodným záberom. Prostredníctvom komplexu výskumných, akvizičných, prezentačných, výstavných, publikačných, edukačných a propagačných činností vyhľadáva, dokumentuje, trvalo uchováva a chráni v danom odbore hmotné i nehmotné pamiatky, doklady i poznatky a buduje rozsiahlu informačnú databázu. Oživuje pôvodné zručnosti spracovania drôtu, popularizuje ich a hľadá ďalšie možnosti využitia. Napomáha transformácii drotárstva v nových podmienkach, sleduje stav, úroveň a vývojové trendy jeho súčasných prejavov a podporuje a koordinuje nositeľov drotárstva — jednotlivcov i spoločenstvá, v snahe ďalej ho rozvíjať. Prehlbuje spoločenské poznanie významu a miesta drotárstva ako špecifického národného fenoménu, propaguje ho a šíri jeho duchovný odkaz.Galéria: