Slovenský ľudový umelecký kolektív

Modranská majolika

Rok prijatia: 2017

Predkladateľ: o. z. Slovenská ľudová majolika a Bratislavský samosprávny kraj

Certifikát číslo: CTLK-RZ-NKD-2017/004

Charakteristika prvku:

V stredoeurópskej keramickej tradícii tvorí západoslovenské džbankárstvo, remeslo zamerané na výrobu fajansy/majoliky (ide o dva termíny označujúce z technologického hľadiska totožné vysoko kvalitné keramické produkty), významnú kapitolu. Je späté so 400 ročnými dejinami a pôsobnosťou osobitého spoločenstva hrnčiarov a džbankárov s habánskymi koreňmi na západnom Slovensku. Keď pod vplyvom konkurencie keramického priemyslu na prelome 19. a 20. storočia väčšina džbankárskych dielní zanikla, nositeľkou tradícií západoslovenského džbankárstva sa stala modranská dielňa, založená v roku 1883. Ojedinelý podnik sa stal ukážkovým nositeľom tradícií západoslovenského džbankárstva. Vo svojich výrobkoch absorboval tvaroslovie a dekoratívne princípy starých miestnych, ako aj iných západoslovenských džbankárskych dielní. Od konca 19. storočia prešiel viacerými transformáciami. Od roku 1952 pôsobil ako výrobné družstvo Slovenská ľudová majolika, v rokoch 1968 – 2016 ako družstvo ľudovej umeleckej výroby. Dielňa preslávila modranskú majoliku a ornamentiku v medzinárodnom kontexte. Vychovala viacero generácií tvorcov keramiky a výrazných umeleckých osobností. Svoju životaschopnosť preukazuje podnes prostredníctvom svojich absolventov, dnes samostatne pracujúcich miestnych keramikárov. Dôležitú úlohu pri zachovávaní kultúrnej kontinuity zohráva tamojšie občianske združenie Slovenská ľudová majolika a Múzeum keramiky v Modre.Galéria: