Slovenský ľudový umelecký kolektív

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Rok prijatia: 2011

Predkladateľ: Banícke bratstvo "Herrengrunt" z Banskej Štiavnice.

Certifikát číslo: KCTLK-RZNKD-2011/017

Charakteristika prvku

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu. Sú to: banícka hostina, banícka omša, banícka svadba a banícky pohreb. Do roku 1787 baníci vykonávali aj službu v banských milíciách. Baníci, ako slobodní ľudia, predstavovali v stredovekej Európe špecifi ckú skupinu obyvateľstva, ktorá mala určité vzdelanie, mala právo slobodného pohybu a neplatila dane. To umožnilo vznik viacnárodnostných komunít vo všetkých rudných regiónoch Európy. Všade sa vytvorili banícke bratstvá, ktoré okrem slávnostných rituálov zabezpečovali aj určitý druh sociálnej starostlivosti o baníkov. Najstarší písomný dokument Baníckeho bratstva v Španej Doline je z 1. augusta 1574. Pečať Baníckeho bratstva pochádza z roku 1683.

Video:

Galéria: