Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cechové insígnie

Pohár krajčírskeho cechu v Prievidzi z roku 1854. SNM - Historického múzea v Bratislave. Foto O. Šilingerová.

predmety so znakmi cechu. Používali sa v cechovom živote a pri prezentácii cechu. Pri cechových schôdzach, hostinách na počesť nového majstra, pri procesiách, pohreboch, príchode i odchode učňov a tovarišov mali spravidla obradnú funkciu. K cechovým insígniám patrili: cechová truhlica (láda), cechové pečatidlo, cechová zástava, cechový znak, maľované cechové prestieradlo (štít), odznak cechmajstra v tvare lopatky (feruľa), vývesný štít so znakmi cechu na dome cechmajstra, cechové nádoby – kanvy, poháre, pokály, taniere, čutory, fľaše a ďalšie predmety. Insígnie boli majetkom cechu. Ich prevažne bohatá výzdoba zobrazovala nástroje, výrobky alebo patrónov, súvisiacich s výrobnou špecializáciou cechu. Často obsahovala aj nápisy a letopočty. Insígnie svedčili o historických tradíciách cechu, pomáhali udržiavať cechovú spolupatričnosť a hrdosť na vlastné remeslo. Nepriamo upevňovali aj poriadok, subordináciu a hierarchiu v cechu.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, cechový znak, zástava
Literatúra: Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.
Kaľavský, M.: Remeslo a domácka výroba. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava, 2000, 62-82.

galéria