Slovenský ľudový umelecký kolektív

Kritériá a podmienky nominácie

DEFINÍCIA A CIELE

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam“) je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Reprezentatívny zoznam je vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na prehĺbenie vedomia verejnosti o hodnotách majstrovských diel nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a o potrebe ich ochrany a revitalizácie. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Vytváranie reprezentatívneho zoznamu je súčasťou realizácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a dlhodobej stratégie zameranej na vytváranie systémových  nástrojov potrebných na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Každú nomináciu posúdi v prvej fáze najmenej jeden nezávislý odborný oponent – expert na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva. V druhej fáze posudzuje nominácie odborná komisia, ktorá navrhne vybrané prvky na zápis do zoznamu. O návrhoch komisie rozhoduje minister kultúry Slovenskej republiky. Implementácia ochranných opatrení všetkých zapísaných prvkov je monitorovaná a vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch každých šesť rokov od zápisu daného prvku.

Hlavnými cieľmi reprezentatívneho zoznamu sú:

- Posilniť v spoločnosti vedomie a uznanie dôležitosti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a zdôrazniť potrebu jeho ochrany a revitalizácie;

- Zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť širšej verejnosti významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska;

- Podporovať účasť nositeľov tradícií a lokálnych aktérov na zachovávaní významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska;

- Povzbudzovať jednotlivcov, skupiny, inštitúcie a organizácie k tomu, aby prispievali k spravovaniu, zachovaniu, ochrane a propagovaniu tohto dedičstva;

- Spoločensky oceňovať zápis do reprezentatívneho zoznamu a podnecovať materiálnu podporu zachovávania a revitalizácie zapísaných prvkov;

KRITÉRIÁ

Nominácia musí spĺňať hlavnú podmienku, že nominovaný prvok predstavuje nehmotné kultúrne dedičstvo definované v článku 2 Dohovoru o nehmotnom kultúrnom dedičstve, to znamená, že prvok:

- Je spojený s konkrétnym kultúrnym priestorom;

- Pokladajú spoločenstvá, skupiny, prípadne jednotlivci za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;

- Zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávaný z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;

- Poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, spojitosť s prírodou a vlastnou históriou.

Text Dohovoru v slovenskom jazyku nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/fileadmin/data/docs/pdf/2-1-2-Dohovor-o-ochrane.pdf

Text Dohovoru v kompletnom znení v anglickom jazyku nájdete tu: http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention

Navrhovatelia prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu musia v štádiu návrhu dodržať nasledujúce kritériá:

- Poskytnúť dostatočný dôkaz o tom, že prvok má svoje korene v kultúrnej tradícii alebo v kultúrnych dejinách daného spoločenstva;

- Demonštrovať úlohu prvku na tvorbe a potvrdzovaní kultúrnej identity daného spoločenstva;

- Preukázať, že prvok predstavuje dôležité zdroje inšpirácie i medzikultúrnej výmeny a napomáha bližšiemu spojeniu ľudí i spoločenstiev;

- Prezentovať kultúrnu i spoločenskú úlohu prvku v danom spoločenstve a dokumentovať jeho existenciu ako prejavu unikátneho svedectva živých kultúrnych tradícií v súčasnosti;

- Poskytnúť dôkaz výnimočnosti prvku v súvislosti s jeho technickými vlastnosťami a uplatnením zručností s ním spojených;

- Vypracovať projekt ochrany, dokumentácie a propagovania prvku.

PREDKLADATELIA NÁVRHOV

Návrhy prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu môžu predkladať:

- Právnické osoby i fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky;

- Štátne kultúrne a spoločenské inštitúcie;

- Občianske združenia, nadácie a ďalšie mimovládne organizácie, ktoré sú zriadené a svoju činnosť vykonávajú na území Slovenskej republiky;

- Lokálne spoločenstvá.

Návrhy na zápis musia byť predkladané v zmysle štatútu reprezentatívneho zoznamu s použitím štandardného formátu. Štandardný formát predstavuje formulár „Návrh na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska“. Formulár musí byť vyhotovený v súlade s Postupom pre zápis do reprezentatívneho zoznamu a v súlade s Postupom pre vyplnenie formulára.

Predkladateľ/lia prvku je/sú po úspešnom zápise prvku do reprezentatívneho zoznamu nositeľom certifikátu o zápise prvku a je/sú tiež zodpovedný/í za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave prvku, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch.

DEFINÍCIE POJMOV PRE ÚČELY TOHTO PROJEKTU

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Znamená praktiky, reprezentácie, prejavy, poznatky, zručnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne priestory, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci, pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a so svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Na účely tohto projektu sa berie do úvahy výlučne také nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je zlučiteľné s existujúcimi medzinárodnými dokumentmi na ochranu ľudských práv, s požiadavkami vzájomnej úcty medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami, ako aj s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.

Nehmotné kultúrne dedičstvo sa v tomto zmysle prejavuje v nasledovných oblastiach:

- Ústne tradície a prejavy, vrátane jazyka ako nositeľa nehmotného kultúrneho dedičstva;

- Interpretačné umenie;

- Spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti;

- Poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom;

- Tradičné remeslá a výtvarný prejav.

Identifikácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená pomenovanie vybraných kultúrnych javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry. Jej úlohou je dosiahnuť zhodu v chápaní týchto základných prejavov tradičnej ľudovej kultúry tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti a zároveň vytvoriť predpoklady na vypracovanie inventarizácie javov tradičnej ľudovej kultúry.

Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená súpis javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry, ich verifikovateľný súčasný i predchádzajúci výskyt a stav. K realizácii tohto zámeru sa musia zhromaždiť potrebné údaje o vybraných kultúrnych javoch podľa jednotnej metodiky a na ich základe je potrebné postupne vytvárať prehľadnú databázu. Takto sa postupne vytvorí informačný systém, ktorý by mal poskytovať údaje zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Predstavený systém je predmetom samostatného projektu v rámci realizácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

Prvok nehmotného kultúrneho dedičstva

Je jav, prejav, zručnosť, postup, artefakt, ktorý má, na základe rozhodnutia odbornej komisie menovanej pre účel tvorby reprezentatívneho zoznamu, status diela, ktoré:

- Je spojené s konkrétnym kultúrnym priestorom;

- Spoločenstvá, skupiny a vo výnimočných prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;

- Zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávané z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;

- Poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, interakciu s prírodou a vlastnou históriou.

Reprezentatívny zoznam

Je súpisom významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva definovaných v predchádzajúcom odseku.

Lokálne spoločenstvo (nositelia)

Obyvatelia jednej obce, resp. mesta zastúpení príslušným orgánom samosprávy (obecný úrad, mestský úrad) alebo neziskovou organizáciou (napr. občianske združenie, nadácia a pod.) so sídlom v príslušnej obci, resp. meste.

Slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas s nomináciou

Je súhlas nositeľov s nomináciou prvku do reprezentatívneho zoznamu. Nositelia v ňom deklarujú svoj vzťah k prvku i fakt, že súhlas udeľujú slobodne (z vlastnej vôle) a boli vopred informovaní o cieľoch zápisu. Zároveň je zo súhlasu zrejmé, že sa procesu nominácie aktívne zúčastnili.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Odborné pracovisko, ktoré koordinuje a administruje proces tvorby reprezentatívneho zoznamu. Do 31. januára 2013 bol názov pracoviska Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. V zmysle úpravy zriaďovacej listiny sa názov upravil na Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len CTĽK).

POUŽITÉ SKRATKY

NKD - Nehmotné kultúrne dedičstvo

ministerstvo - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

SĽUK - Slovenský ľudový umelecký kolektív

CTĽK - Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

TĽK - Tradičná ľudová kultúra

reprezentatívny zoznam - Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

rada - Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

komisia – Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska  

SUBJEKTY, PODIEĽAJÚCE SA NA TVORBE REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU

Minister kultúry Slovenskej republiky

- Schvaľuje výzvu na predkladanie nominácií na zápis do reprezentatívneho zoznamu;

- Vymenúva odbornú komisiu;

- Schvaľuje návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

- Zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na zápis prvkov do reprezentatívneho zoznamu;

- Spolupracuje s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru v zmysle príslušných výziev na predkladanie nominácií;

- Zabezpečuje slávnostné vyhlasovanie prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Z poverenia Ministerstva kultúry spolupracuje na tvorbe reprezentatívneho zoznamu, najmä;

- Pripravuje podklady k výzve na predkladanie návrhov na zápis prvkov do reprezentatívneho zoznamu;

- Prijíma a eviduje nominácie na zápis do reprezentatívneho zoznamu;

- Po formálnej stránke sleduje úplnosť predkladaných nominácií, v prípade potreby vyžaduje ich doplnenie;

- Produkčne a organizačne zabezpečuje proces tvorby reprezentatívneho zoznamu;

- Z pravidelných účelových prostriedkov ministerstva kultúry financuje všetky aktivity súvisiace s procesom tvorby reprezentatívneho zoznamu;

- Spolupracuje pri organizovaní slávnostného vyhlasovania;

- Eviduje a dokumentuje všetky materiály súvisiace s tvorbou reprezentatívneho zoznamu;

- Pripravuje podklady pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Odborná komisia

- Posudzuje návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu;

- Predkladá návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu ministrovi kultúry;

- Navrhuje prvky pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO;

- Posudzuje hodnotiace správy o stave prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu, ktoré v šesťročných intervaloch vypracovávajú predkladatelia príslušných nominácií, a navrhuje prijať príslušné opatrenia.

Odborní oponenti

- Vecne príslušní odborníci, ktorí posudzujú predložené nominácie; ich stanoviská sú podkladom pre rozhodnutia komisie.