Slovenský ľudový umelecký kolektív

Štatút

ŠTATÚT REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

(konsolidované znenie)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k dokumentom UNESCO, najmä k Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva zo 17. októbra 2003 a k Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005, ako aj v súvislosti s prijatím uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru vydáva tento štatút Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam").

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Zápis do reprezentatívneho zoznamu je uznanie mimoriadnym prvkom, praktikám a reprezentáciám - vrátane poznatkov, zručností, nástrojov, objektov, artefaktov a miest nevyhnutných na ich existenciu, ktoré sú uznávané spoločnosťami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Tieto prvky sú v súlade s prostredím a historickými podmienkami spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity, podporujúc takto kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť.

2. Ocenenie zápisom do reprezentatívneho zoznamu sa udeľuje najmä

- Ústnym tradíciám a prejavom, vrátane jazyka ako nositeľa nehmotného kultúrneho dedičstva;

- Interpretačnému umeniu;

- Spoločenským praktikám, rituálom a slávnostným udalostiam;

- Poznatkom a praktikám súvisiacim s prírodou a vesmírom;

- Tradičným remeslám.

3. Proces súvisiaci s tvorbou reprezentatívneho zoznamu koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

Článok 2

Podmienky zápisu

1. Návrh na zápis do reprezentatívneho zoznamu predkladajú kultúrne a spoločenské inštitúcie, lokálne spoločenstvá, mimovládne organizácie zriadené a pôsobiace na území Slovenskej republiky a jednotlivci, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.

2. Podmienky zápisu, ako aj termín predkladania návrhov na zápis do reprezentatívneho zoznamu stanovuje ministerstvo vo výzve na predkladanie návrhov, ktorú vyhlasuje spravidla každoročne.

Článok 3

Činnosť odbornej komisie

1. Hodnotenie návrhov uskutočňuje Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „komisia").

2. Členov komisie vymenúva minister kultúry na návrh Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.

3. Členmi komisie môžu byť vedeckí, tvoriví a pedagogickí pracovníci najmä z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

4. Komisia rozhoduje na základe odborných posudkov nezávislých odborných oponentov.

5. Funkcia členov komisie je čestná. (Tým nie je dotknutý ich nárok na úhradu cestovných nákladov podľa osobitného predpisu.)

6. Komisia predkladá prostredníctvom svojho predsedu ministrovi kultúry všetky návrhy so svojím stanoviskom.

7. O návrhoch komisie na zápis do reprezentatívneho zoznamu rozhoduje minister kultúry. Ak minister návrh komisie upraví, informuje o tejto skutočnosti predsedu komisie.

Článok 4

Postupnosť vyhlasovania

1. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v nadväznosti na termíny tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO vypracuje návrh výzvy na príslušný rok a predloží ho na schválenie ministerstvu.

2. Po schválení výzvy ju ministerstvo vyhlási. Časový interval trvania výzvy je najmenej 1 mesiac.

3. Ministerstvo po schválení návrhov na zápis do reprezentatívneho zoznamu slávnostne vyhlási prvky zapísané do reprezentatívneho zoznamu.

Článok 5

Záverečné ustanovenie

1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 28. januára 2016.

Marek Maďarič

minister kultúry Slovenskej republiky