Slovenský ľudový umelecký kolektív

Inventarizácia

Predmetom realizácie projektu je digitalizácia kultúrnych objektov tradičnej ľudovej kultúry. Špecifikom projektu je skutočnosť, že objekty, ktoré sa budú v rámci projektu digitalizovať, nie sú zhromaždené formou zbierok u žiadateľa (SĽUK), ale sú roztrúsené v súkromných, obecných a inštitucionálnych zbierkach v regiónoch na celom území Slovenska. Z toho dôvodu samotnému procesu digitalizácie musí predchádzať akvizičná činnosť, ktorej cieľom je identifikovať dostupné zdroje a vybrať vhodné kultúrne objekty na digitalizáciu. Súčasťou akvizičnej činnosti bude inventarizácia objektov tradičnej ľudovej kultúry, ktoré sú dostupné v jednotlivých súkromných alebo verejných zbierkach.

Realizácia inventarizácie predpokladá:

• existenciu metodiky (predmetovej klasifikácie), ktorej cieľom je vytvorenie jednotného systému získavania a evidovania údajov v súkromných, lokálnych a ďalších archívov orientovaných na problematiku tradičnej ľudovej kultúry,

• existenciu systému zberu informácií,

• vytvorenie siete stálych spolupracovníkov v regiónoch, ktorí sa budú podieľať na tvorbe inventarizácie; ich úlohou bude iniciovanie, podpora a metodické usmerňovanie inventarizácie na regionálnych a lokálnych úrovniach,

• sériu školení zameraných na prípravu spolupracovníkov v regiónoch, ktorí by mali plniť výskumnú, dokumentačnú, akvizičnú funkciu a zároveň zdigitalizovať vybrané objekty.

Operačný program informatizácia spoločnosti Úrad vlády SR Ministerstvo kultúry SR Európska únia Projekt podporili

www.nsrr.sk      www.opis.gov.sk      www.informatizacia.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.