Slovenský ľudový umelecký kolektív

Projekt Digitálny fond TĽK

Hlavný cieľ: Inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti TĽK na Slovensku a ich sprístupnenie

Hlavný cieľ projektu sleduje ochranu a podporu TĽK na Slovensku a jej rozmanitosti prostredníctvom:

• inventarizácie kultúrnych objektov TĽK kultúry a ich katalogizácie,

• výberu vhodných objektov na digitalizáciu,

• samotnej konverzie analógových objektov do digitálnej podoby vrátane post-processingu a ich sprístupnenie.

Predpokladom pre dosiahnutie uvedeného cieľa je zároveň vytvorenie technických podmienok pre digitalizáciu a post-processing.

Projekt, prostredníctvom svojich aktivít, bude napĺňať i celospoločenské ciele a starostlivosť o TĽK tak, aby sa najmä jej archaickejšie prejavy mohli zdokumentovať, zachovať a sprístupniť v digitalizovanej podobe.

Formou zberu, digitalizácie, uchovávania a sprístupnenia kultúrnych objektov TĽK, projekt dbá, aby sa nestratila z kultúrneho vedomia občanov Slovenska, aby bola inštitucionálne chránená a prístupná pre súčasné a budúce generácie.

Špecifické ciele:

1. Vytvorenie technického zázemia pre digitalizáciu kultúrnych objektov TĽK

Predmetom tohto cieľa je prostredníctvom obstarania technologického vybavenia vytvoriť podmienky  na realizáciu aktivít projektu. V rámci projektu bude obstaraná potrebná digitalizačná technika, umožňujúca jednak digitalizáciu kultúrnych objektov v teréne priamo na mieste ich výskytu a taktiež v novovytvorenom digitalizačnom pracovisku CTĽK. Zakúpené bude aj IKT vybavenie (software, hardware) potrebné na spracovávania digitalizovaných objektov.

Súčasťou špecifického cieľa 1 bude aj vytvorenie integračného rozhrania, ktoré bude umožňovať interakciu s centrálnymi komponentmi OPIS2 – CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra) a CDA (Centrálny dátový archív).

2. Inventarizácia, katalogizácia, zber, digitalizácia a spracovanie kultúrnych objektov TĽK v SR

Predmetom špecifického cieľa 2 je výber a samotná konverzia kultúrnych objektov TĽK z analógovej podoby do digitálnej a post-processing (úprava digitálnych objektov a popis metadát). Výber vhodných objektov na digitalizáciu bude súčasťou  inventarizácie a  katalogizácie a bude sa vykonávať priebežne.

Inventarizácia bude prostriedkom tvorby nových zbierok zo súkromných a obecných archívov. Získa, spracuje a sprístupní sa tak množstvo informácií o regionálnej a lokálnej rozmanitosti javov a prejavov TĽK. Inventarizácia kultúrnych objektov TĽK predpokladá vytvorenie pracovných skupín, ktorých činnosť bude zameraná na prieskum a inventarizáciu súkromných a lokálnych archívov, na spracovanie obsahov a zdigitalizovanie objektov TĽK a na zakúpenie licencií na ich spracovanie a použitie.

Špecifický cieľ 2 v sebe zahŕňa i činnosti spojené s odborným posúdením zinventarizovaných objektov audítorskou skupinou z odborného hľadiska a z hľadiska možných duplicít s inými národnými projektmi, zároveň však i odborné posúdenie kvality digitalizovaných objektov. Naplnením špecifického cieľa 2 budú digitálne objekty TĽK pripravené na ich sprístupnenie prostredníctvom centrálnej infraštruktúry vybudovanej v rámci ostatných národných projektov (CAIR, CDA), a prostredníctvom vlastnej infraštruktúry CTĽK pri SĽUK-u.

Ukončenie projektu: november 2015

Operačný program informatizácia spoločnosti Úrad vlády SR Ministerstvo kultúry SR Európska únia Projekt podporili

www.nsrr.sk      www.opis.gov.sk      www.informatizacia.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.