Slovenský ľudový umelecký kolektív

Kritériá a podmienky nominácie

DEFINÍCIA A CIELE

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „zoznam najlepších spôsobov ochrany“) predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni. Programy, projekty alebo aktivity, ktoré prejdú schvaľovacím procesom, zverejňuje a propaguje na celosvetovej úrovni ako osvedčené postupy uplatňovania dohovoru.

Vytváranie zoznamu najlepších spôsobov ochrany je súčasťou realizácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a dlhodobej stratégie zameranej na vytváranie systémových  nástrojov potrebných na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Každú nomináciu posúdi v prvej fáze najmenej jeden nezávislý odborný oponent – expert na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva. V druhej fáze posudzuje nominácie odborná komisia, ktorá navrhne vybrané aktivity na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany. O návrhoch komisie rozhoduje minister kultúry Slovenskej republiky. Implementácia ochranných opatrení všetkých zapísaných aktivít je monitorovaná a vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch každých šesť rokov od zápisu danej aktivity.

Hlavnými cieľmi zoznamu najlepších spôsobov ochrany sú:

- Posilniť v spoločnosti vedomie a uznanie dôležitosti činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva;

- Zaznamenať, oceniť a spopularizovať takéto činnosti;

- Vyzdvihnúť uvedené aktivity a propagovať ich ako osvedčené postupy pri ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a podpore zachovania kultúrnej rozmanitosti na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni;

- Povzbudzovať jednotlivcov, skupiny, inštitúcie a organizácie k tomu, aby prispievali k spravovaniu, zachovaniu, ochrane a propagovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva;

KRITÉRIÁ

V nominačných spisoch sa od predkladateľa vyžaduje preukázanie, že aktivita navrhovaná na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

- Súčasťou programu, projektu alebo aktivity je ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva podľa definície v článku 2.3. Dohovoru: Ochrana znamená opatrenia zamerané na zabezpečenie životnosti nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, chránenia, propagácie, zveľaďovania, odovzdávania, a to najmä formou oficiálneho a neoficiálneho vzdelávania, ako aj revitalizácie rozličných aspektov takéhoto dedičstva;

- Program, projekt alebo aktivita podporuje koordináciu úsilia na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na regionálnej, celoštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni;

- Program, projekt alebo aktivita odráža zásady a ciele dohovoru;

- Program, projekt alebo aktivita preukázali efektívne prispenie k životaschopnosti dotknutého nehmotného kultúrneho dedičstva;

- Program, projekt alebo aktivita sú alebo boli implementované s účasťou dotknutého spoločenstva, skupiny, prípadne jednotlivcov a s ich slobodným, predchádzajúcim a informovaným súhlasom;

- Program, projekt alebo aktivita môžu slúžiť ako regionálny, celoštátny, prípadne medzinárodný model pre aktivity v oblasti ochrany;

- Autori a realizátori aktivity a dotknuté spoločenstvo, skupina, prípadne jednotlivci sú ochotní spolupracovať pri šírení osvedčených postupov v prípade, že bude schválený program, projekt alebo aktivita nimi predkladaná.

Text Dohovoru v slovenskom preklade nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/fileadmin/data/docs/pdf/2-1-2-Dohovor-o-ochrane.pdf

Text Dohovoru v kompletnom znení v anglickom jazyku nájdete tu: http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention

PREDKLADATELIA NÁVRHOV

Návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany môžu predkladať:

- Právnické osoby i fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky;

- Štátne kultúrne a spoločenské inštitúcie;

- Občianske združenia, nadácie a ďalšie mimovládne organizácie, ktoré sú zriadené a svoju činnosť vykonávajú na území Slovenskej republiky;

- Lokálne spoločenstvá.

Návrhy na zápis musia byť predkladané v zmysle štatútu zoznamu najlepších spôsobov ochrany s použitím štandardného formátu. Štandardný formát predstavuje formulár „Návrh na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku“.  Formulár musí byť vyhotovený v súlade s Postupom pri zápise a v súlade s Postupom pri vypĺňaní formulára.

Predkladateľ/lia programu, projektu alebo aktivity je/sú po úspešnom zápise aktivity do zoznamu najlepších spôsobov ochrany nositeľom certifikátu o zápise aktivity a je/sú tiež zodpovedný/í za vypracovávanie hodnotiacich správ o jej stave, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch.

DEFINÍCIE POJMOV PRE ÚČELY TOHTO PROJEKTU

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Znamená praktiky, reprezentácie, prejavy, poznatky, zručnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne priestory, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci, pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a so svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Na účely tohto projektu sa berie do úvahy výlučne také nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je zlučiteľné s existujúcimi medzinárodnými dokumentmi na ochranu ľudských práv, s požiadavkami vzájomnej úcty medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami, ako aj s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.

Nehmotné kultúrne dedičstvo sa v tomto zmysle prejavuje v nasledovných oblastiach:

- Ústne tradície a prejavy, vrátane jazyka ako nositeľa nehmotného kultúrneho dedičstva;

- Interpretačné umenie;

- Spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti;

- Poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom;

- Tradičné remeslá a výtvarný prejav.

Identifikácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená pomenovanie vybraných kultúrnych javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry. Jej úlohou je dosiahnuť zhodu v chápaní týchto základných prejavov tradičnej ľudovej kultúry tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti a zároveň vytvoriť predpoklady na vypracovanie inventarizácie javov tradičnej ľudovej kultúry.

Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená súpis javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry, ich verifikovateľný súčasný i predchádzajúci výskyt a stav. K realizácii tohto zámeru sa musia zhromaždiť potrebné údaje o vybraných kultúrnych javoch podľa jednotnej metodiky a na ich základe je potrebné postupne vytvárať prehľadnú databázu. Takto sa postupne vytvorí informačný systém, ktorý by mal poskytovať údaje zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Predstavený systém je predmetom samostatného projektu v rámci realizácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

Prvok nehmotného kultúrneho dedičstva

Je jav, prejav, zručnosť, postup, artefakt, ktorý má, na základe rozhodnutia odbornej komisie menovanej pre účel tvorby reprezentatívneho zoznamu, status diela, ktoré:

- Je spojené s konkrétnym kultúrnym priestorom;

- Spoločenstvá, skupiny a vo výnimočných prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;

- Zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávané z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;

- Poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, interakciu s prírodou a vlastnou históriou.

Programy, projekty a aktivity

Programy, projekty alebo aktivity, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a spĺňajú pritom stanovené kritériá. Ide o také aktivity, na základe ktorých konkrétne spoločenstvá alebo jednotlivci vykonávajú komplexnú starostlivosť o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane ich identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, chránenia, propagácie, zveľaďovania a odovzdávania. Medzi takéto aktivity nepatrí činnosť folklórnych kolektívov, folklórne festivaly, prehliadky a súťaže, ktoré sa zameriavajú iba na časť starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, napr. popularizáciu a propagáciu tanečného či hudobného folklóru prostredníctvom prejavov folklorizmu a pod.

Zoznam najlepších spôsobov ochrany

Je súpisom významných programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

Lokálne spoločenstvo (nositelia)

Obyvatelia jednej obce, resp. mesta zastúpení príslušným orgánom samosprávy (obecný úrad, mestský  úrad)   alebo  neziskovou organizáciou  (napr.  občianske združenie,  nadácia a pod.) so sídlom v príslušnej obci, resp. meste.

Slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas s nomináciou

Je súhlas nositeľov s nomináciou aktivity do zoznamu najlepších spôsobov ochrany. Nositelia v ňom deklarujú svoj vzťah k aktivite i fakt, že súhlas udeľujú slobodne (z vlastnej vôle) a boli vopred informovaní o cieľoch zápisu. Zároveň je zo súhlasu zrejmé, že sa procesu nominácie aktívne zúčastnili.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Odborné pracovisko, ktoré koordinuje a administruje proces tvorby zoznamu najlepších spôsobov ochrany. Do 31. januára 2013 bol názov pracoviska Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. V zmysle úpravy zriaďovacej listiny sa názov upravil na Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len CTĽK).

POUŽITÉ SKRATKY

NKD - Nehmotné kultúrne dedičstvo

ministerstvo - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

SĽUK - Slovenský ľudový umelecký kolektív

CTĽK - Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

TĽK - tradičná ľudová kultúra

zoznam najlepších spôsobov ochrany - Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

rada - Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

komisia – Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

SUBJEKTY, PODIEĽAJÚCE SA NA TVORBE ZOZNAMU NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY

Minister kultúry SR

- Schvaľuje výzvu na predkladanie nominácií na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Vymenúva odbornú komisiu;

- Schvaľuje návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany.

Ministerstvo kultúry SR

- Zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Spolupracuje s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru v zmysle príslušných výziev na predkladanie nominácií;

- Zabezpečuje slávnostné vyhlasovanie aktivít zapísaných do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Z poverenia Ministerstva kultúry spolupracuje na tvorbe zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Pripravuje podklady k výzve na predkladanie návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Prijíma a eviduje nominácie na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Po formálnej stránke sleduje úplnosť predkladaných nominácií, v prípade potreby vyžaduje ich doplnenie;

- Produkčne a organizačne zabezpečuje proces tvorby zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Z pravidelných účelových prostriedkov ministerstva kultúry financuje všetky aktivity súvisiace s procesom tvorby zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Spolupracuje pri organizovaní slávnostného vyhlasovania;

- Eviduje a dokumentuje všetky materiály súvisiace s tvorbou zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Pripravuje podklady pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Odborná komisia

- Posudzuje návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;

- Predkladá návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany ministrovi kultúry;

- Navrhuje aktivity pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO;

- Posudzuje hodnotiace správy o stave aktivít zapísaných do zoznamu najlepších spôsobov ochrany, ktoré v šesťročných intervaloch vypracovávajú predkladatelia príslušných nominácií, a navrhuje prijať príslušné opatrenia.

Odborní oponenti

- Vecne príslušní odborníci, ktorí posudzujú predložené nominácie; ich stanoviská sú podkladom pre rozhodnutia komisie.