Slovenský ľudový umelecký kolektív

Štatút

ŠTATÚT ZOZNAMU NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k dokumentom UNESCO, najmä k Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva zo 17. októbra 2003 a k Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005, ako aj      v súvislosti s prijatím uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru vydáva tento Štatút Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len: „zoznam najlepších spôsobov ochrany").

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám (ďalej len: „aktivity"), ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.

2. Ocenenie zápisom do zoznamu najlepších spôsobov ochrany sa udeľuje najmä takým aktivitám, ktoré:

a) preukážu, že konkrétne spoločenstvá alebo jednotlivci vykonávajú komplexnú starostlivosť o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane ich identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, chránenia, propagácie, zveľaďovania a odovzdávania;

b) podporujú koordináciu úsilia na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na regionálnej, celoštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni;

c) odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva;

d) preukážu efektívne prispenie k životaschopnosti dotknutého nehmotného kultúrneho dedičstva;

e) môžu slúžiť ako regionálny, celoštátny, prípadne medzinárodný model pre aktivity v oblasti ochrany.

3. Proces súvisiaci s tvorbou zoznamu najlepších spôsobov ochrany koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

Článok 2

Podmienky zápisu

1. Návrh na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany predkladajú kultúrne a spoločenské inštitúcie, lokálne spoločenstvá, mimovládne organizácie zriadené a pôsobiace na území Slovenskej republiky a jednotlivci, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.

2. Podmienky zápisu, ako aj termín predkladania návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany určuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo výzve na predkladanie návrhov, ktorú vyhlasuje spravidla každoročne.

Článok 3

Činnosť odbornej komisie

1. Hodnotenie návrhov uskutočňuje odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „komisia").

2. Členov komisie vymenúva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“) na návrh Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.

3. Členmi komisie môžu byť vedeckí pracovníci, tvoriví pracovníci a pedagogickí pracovníci najmä z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

4. Komisia rozhoduje na základe odborných posudkov nezávislých odborných oponentov.

5. Funkcia členov komisie je čestná. Tým nie je dotknutý ich nárok na úhradu cestovných nákladov podľa osobitného predpisu.

6. Komisia predkladá prostredníctvom svojho predsedu ministrovi kultúry všetky návrhy so svojím stanoviskom.

7. O návrhoch komisie na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany rozhoduje minister kultúry. Ak minister kultúry návrh komisie upraví, informuje o tejto skutočnosti predsedu komisie.

Článok 4

Postupnosť vyhlasovania

1. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru vypracuje návrh výzvy na príslušný rok a predloží ho na schválenie ministerstvu.

2. Po schválení výzvy ju ministerstvo vyhlási. Časový interval trvania výzvy je najmenej jeden mesiac.

3. Ministerstvo po schválení návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany slávnostne vyhlási aktivity zapísané do zoznamu.

Článok 5

Záverečné ustanovenie

1. Zrušuje sa Štatút Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva  zo dňa 20. júna 2010 v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva  zo dňa 7. októbra 2013.

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 28. januára 2016.

Marek Maďarič

minister kultúry Slovenskej republiky