Slovenský ľudový umelecký kolektív

FOLK EXPO Slovakia 2017 - nová platforma pre folklórny priemysel

Odborné sympózium, scénické programy, fotografické výstavy, filmové projekcie, tanečné workshopy, koncerty, prezentácie nositeľov tradícií i súčasných umelcov.

Od 9. do 10. júna 2017 v Divadle SĽUK

FOLK EXPO Slovakia je projekt, ktorého cieľom je iniciovať dialóg o folklórnom priemysle, prezentovať autentické podoby tradičnej ľudovej kultúry, predstaviť inovatívne formy nazerania súčasných umelcov na folklór, vzdelávať a spájať folklórne a nefolklórne komunity. Podujatie organizuje Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.    

V rámci podujatia FOLK EXPO Slovakia pripravujeme  sympózium pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru na tému:

UCHOVÁVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY V SÚČASNOSTI

Miesto: Slovenský ľudový umelecký kolektív

Termín: 9. júna 2017

Základné informácie

V auguste 2017 uplynie 10 rokov od schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Pri tejto príležitosti usporiadajú organizátori Ministerstvo kultúry SR, SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru a Ústav etnológie SAV sympózium, ktoré má zmapovať výsledky doterajšej implementácie koncepcie. V súvislosti s tým oslovujeme rezorty a konkrétne inštitúcie, ktoré boli v koncepcii priamo zainteresované, ale aj ďalšie, aby sme získali prehľad, do akej miery koncepcia oslovila širšiu odbornú verejnosť a do akej miery prispela k celkovej starostlivosti o TĽK. Obsahom sympózia nebude len odpočet implementácie úloh vyplývajúcich z koncepcie, ale aj ďalšie aktivity, ktoré prispeli k zachovaniu, propagovaniu a popularizovaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Tematické okruhy

- Výchova a vzdelávanie

Poznatky a praktické skúsenosti s využitím tradičnej ľudovej kultúry vo vyučovacom procese

- Dokumentácia tradičnej ľudovej kultúry

Výskum, zaznamenávanie a sprístupňovanie prvkov tradičnej ľudovej kultúry: internet, webové prezentácie, ďalšie on-line spôsoby, aktivity, podujatia

- Reprezentatívne zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva

Čo prinieslo zavedenie národných zoznamov; využitie v praxi, vplyv na zapísané prvky...

- Vydavateľská činnosť

Zaujímavé vydavateľské projekty v predchádzajúcich 10 rokoch

- Využitie tradičnej ľudovej kultúry v živote obcí a miest

Zaujímavé príklady využitia lokálnych a regionálnych podôb TĽK

- Dokumentácia TĽK ako východisko pre scénickú produkciu folklóru

- Starostlivosť o uchovanie živej tradície

Podujatia, výchovno-vzdelávacie aktivity, živé sprostredkovanie tradičných aktivít

a pod.

Ak máte záujem zúčastniť sa sympózia ako pozorovateľ, vyplňte prihlášku a zašlite na adresu katarina.riedlova@sluk.sk

PRIHLÁŠKA NA ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Viac o kompletnom programe podujatia sa dozviete čoskoro. Sledujte našu stránku alebo facebook  https://www.facebook.com/CPTLK/?fref=ts

 Niekoľko fotografií z pilotného ročníka od Michala Veselského:

« Späť na aktuality