Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zemiak

Vykopávanie zemiakov motykou. Nelokalizované. Archív negatívov SNM Martin.

(bandurka, grula, švábka, krumpla, ertepla)

kultúrna rastlina z čeľade ľuľkovitých, okopanina. Pochádza z Južnej Ameriky. Do Európy bola dovezená v 16. storočí, na území Slovenska bola známa od 17. storočia, najprv ako záhradná rastlina. Koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia sa začali zemiaky pestovať na zemepanských, neskôr i na roľníckych hospodárstvach. V severných oblastiach Slovenska boli popri ovse hlavnou poľnohospodárskou plodinou a základom zemiakových jedál. Určité sorty zemiakov sa stali surovinovou bázou liehovarníckeho a škrobárenského priemyslu, ale aj predpokladom pre zvýšenie živočíšnej produkcie, najmä ošípaných. Všetky práce spojené s pestovaním zemiakov sa až do prvej polovice 20. storočia robili ručne, pomocou motyky. Sadenie do brázdy za pluhom, oborávanie a zber zemiakov orným náradím sa na Slovensku presadil až v priebehu prvej polovice 20. storočia. Zemiaky našli uplatnenie aj v tradičnom ľudovom liečení. Kolieska zo surových zemiakov sa prikladali na čelo pri bolestiach hlavy, na vredy, aby začali hnisať ap.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: skladovanie poľnohospodárskych plodín, zemiakové jedlá, pluh, motyka
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Stoličná, R.: Zemiakové jedlá v ľudovej strave. In: Slovenský národopis, roč. 26, 1978, č. 4, 471-478.