Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obecný sluha

Žena vo funkcii miestneho bubeníka. Turie Pole (okr. Zvolen), 1958. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: S.  Kovačevičová

(bubeník, bachter, hajdúk, zakazáč, armecki, ordinanc, konšel, boženík, burger, pougár, klajnrichter, kišbíró)

bubeník, zriadenec, vybehávač obecného úradu. Na malých dedinách vykonával i ďalšie služby (napríklad ako hlásnik, úradný doručovateľ a iné). Obyčajne pred kostolom, krčmou, kováčňou, na križovatke ciest zvolával obyvateľstvo bubnovaním, miestami i trúbením, aby im prečítal, prípadne ústne odovzdal nariadenia a správy obecného úradu i spolkov. S ukončením elektrifikácie krajiny a všeobecným zavedením miestneho rozhlasu v 50. rokoch 20. storočia šírenie verejných správ týmto spôsobom zaniklo. V mikroregionálnych názvoch sa sústreďujú rozličné funkcie obecného sluhu – od poslíčka, strážcu a zabezpečovateľa poriadku až po zástupcu v obecnej rade. Pochádzajú z čias historického zemepanského i mestského práva a odkazujú na vývin správy obcí i samotného zamestnania.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: obecné služobníctvo
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Spoločenstvo dediny. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 62-65.
Apáthyová-Rusnáková, K., Stoličná, R.: Spoločenstvo obce a rodiny. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava 2000, 171-189.