Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pastier ošípaných

Pastier ošípaných z Hontianskych Tesár (okr. Krupina). Výjav z kolorovanej rytiny podľa kresby J. H. Bikkessyho z roku 1816. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Človek tvorca. Bratislava 1987, 53.

(gondáš, kanás, kondáš, sviniar)

človek dohliadajúci na ošípané pri pasení. Pracoval pre obec alebo pre spolok bývalých urbarialistov, ktorí ho najímali. Ošípané ráno vyháňal na pastvu, čo oznamoval vyvolávaním alebo trúbením. Súčasťou jeho výstroja bol bič, nazývaný kančár. Pri usmerňovaní ošípaných mu pomáhal pes. Pastieri ošípaných mali zväčša najnižšie postavenie medzi obecnými pastiermi. V 19. storočí ich postavenie na Žitnom ostrove, v súvise s obnovením chovu ošípaných, však vzrástlo. Prechodom na intenzívny chov ošípaných v chlievoch od začiatku 20. storočia toto zamestnanie ustupovalo. Zaniklo po 2. svetovej vojne.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: pastierstvo, pasenie, pastier, urbárska spoločnosť, výhon
Literatúra: Ábelová, V.: Chov ošípaných v okolí Trenčína. Zborník Slovenského národného múzea, 74, 1980, Etnografia 21, 49-74.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.

galéria