Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

šafár

1. (saferius, šafer) – nižší úradník na panskom veľkostatku. Staral sa o zaobstarávanie potravinových zásob pre panský dom, hospodársky dvor. Funkcia šafára nebola na Slovensku všeobecne rozšírená, často ju vykonával iný zamestnanec. Miestami bol šafár aj pisár, inde zastával aj funkciu kľučiara (opatroval kľúč od panskej vínnej pivnice, resp. viedol aj evidenciu o vínnom deviatku). Na niektorých panských majetkoch bol šafár hospodárskym dozorcom, ktorý sa zúčastňoval aj na úradných poradách hospodárskeho vedenia. Funkcia šafára pretrvala až do zániku veľkostatkov po 2. svetovej vojne. V 1. polovici 20. storočia v obciach severovýchodného Spiša názvom šafár označovali aj košiarneho gazdu (salašníka);

2. označenie svadobného funkcionára, ktorý mal na starosti priebeh svadobnej hostiny;

3. označenie skupiny pracovníkov v hutníctve, hámorníctve.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: salašník, veľkostatok
Literatúra: Taliga, V.: Deputátnici na veľkostatku v 30. a 40. rokoch 20. storočia (na príklade Malých Vozokan a Tajnej) . In: Slovenský národopis, roč. 51, 2003, č. 1, 51-72.