Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lesný spolok

spolok bývalých urbárskych roľníkov, spoločných vlastníkov a užívateľov lesov. Lesy, ktoré užívali poddaní do urbárskej regulácie realizovanej od roku 1767, im boli vydelené podľa Urbárskeho patentu z roku 1853. Počas vydeľovania, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, dostali bývalí poddaní les zodpovedajúci rozlohe pôdy, ktorú obhospodarovali v dobe poddanstva. Za odrobené práce mohli získať čiastky v urbárskom lese aj bezzemkovia. Zákonom Uhorského snemu z roku 1871 sa tieto lesy stali spoločným vlastníctvom spolkov bývalých urbarialistov, ktoré ich spravovali. Podiely v lesnom spolku sa nadobúdali dedením, kúpou alebo darom. Člen spolku mal práva (ťažiť stavebné, palivové drevo) a povinnosti (údržba lesa, vysádzanie stromčekov, práce pri ťažbe dreva, údržba lesných ciest) určené podielom v spoločnom vlastníctve. Predseda lesného spolku, volený členmi spolku na výročnom zhromaždení, rozhodoval pri sporoch, určoval pokuty za priestupky, zastupoval spolok pred súdom a úradmi. Spolok mal výbor zo zástupcov jednotlivých usadlostí, lesného hospodára (lesný gazda, ktorý kontroloval prácu horárov a inkasoval zisk za drevo) a pokladníka. Spolok spravoval a podľa veľkosti podielov členov medzi nich, po úhrade nákladov, rozdeľoval zisky zo spoločného vlastníctva. Lesné spolky boli zrušené zákonom Slovenskej národnej rady v roku 1958.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: urbárska spoločnosť, urbár, komposesorát
Literatúra: Horák, J.: Urbářské a příbuzenské poměry na Slovensku. Praha 1932.
Popelková, K.: Tradičná kultúra a každodenný život. In: Duchoň, M. – Turcsány, J.: Bernolákovo 1209 - 2009. Dejiny obce. Bernolákovo 2009, 130-146.
Ušak, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Michálek, J. a kol.: Liptovská Teplička. Košice 1973, 85-95.