Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

chudobinská povinnosť obce

povinnosť predstavenstva obce zabezpečiť zaopatrenie chudobným a iným osobám odkázaným na cudziu pomoc. Spočívala v poskytnutí miesta na spanie, jedla, odevu, obuvi, lekárske ošetrenia, opatery v chorobe či nevládnosti, v poskytnutí kresťanských sviatostí a v zabezpečení pochovania. V habsburskej monarchii bola chudobinská povinnosť nariadená zákonom v roku 1862. Obyčajne sa spájala s povolením žobrať a domovským právom. Chudobinské pokladnice obcí a kostolov bývali dotované bohatými jednotlivcami, testamentárnymi odkazmi, príjmami z peňažných trestov, zbierkami pri rozličných obradoch (napr. sobášna ofera). Chudobným, avšak práceschopným osobám poskytovali predstavenstvá obcí zamestnanie (obecní sluhovia, pastieri, tehliari), zriaďovali im v mestách, obciach obecné domy (pastiereň, špitál ap.). Chudobné obce im dávali stravu a nocľah po jednotlivých domoch zaradom ešte začiatkom 20. storočia.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: žobrák, domovské právo, špitál
Literatúra: Pisca, L.: Sociálna politika. In: Slovensko. Ľud – I. časť. P. Plesník a kolektív. Bratislava 1974, 680-713.
Rosenauer, O.: Obecné zriadenie platné na Slovensku na základe Uhorského zákona č. XXII. z r. 1886, doplnené zákonmi československými a príslušnou judikatúrou. Bratislava 1924.