Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sochová konštrukcia krovu

Sochová konštrukcia krovu, Dulovce, okr. Komárno, 1976. Foto: Ida Gaálová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

nosná konštrukcia strechy, ktorej základ tvoria stĺpy (sochy) zapustené do zeme pred predným a zadným priečelím domu, na ktoré je položená vrcholová väznica (slemeno). Páry krokiev boli horným koncom zavesené na vrcholovej väznici a spodným koncom opreté o horný okraj stien. Hmotnosť strechy tak väčším dielom spočívala na soche s vrcholovou väznicou a menším na obvodových stenách. Názov konštrukcie je odvodený od pôvodne používaného stĺpa s prirodzenou rázsochou, do ktorej bolo uložené slemeno. Sochová konštrukcia krovu sa vyskytovala na južnom Slovensku, v oblasti hlinených domov a hospodárskych stavieb s vykladanými alebo nabíjanými, prípadne z prútia vypletanými stenami.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krov, nožnicová konštrukcia krovu
Literatúra: Mjartan, J.: Posledné sochové domy na južnom Slovensku. In: Ľudové staviteľstvo a bývanie na Slovensku. Bratislava 1963.
Kolektív: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava 1998.