Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

robotnícka kolónia

Robotnícka kolónia, Poprad-Matejovce, 1974. Foto: Soňa Kovačevičová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

súbor obytných domov postavený v blízkosti banských, hutníckych a priemyselných závodov. Domy boli často stavané podľa typizovaných projektov, s jednotným vzhľadom. Veľkosť, priestorové riešenie a vybavenie bytov záviselo od pracovného zaradenia zamestnanca. Čím bolo vyššie, tým zamestnanec obýval komfortnejší byt. Sociálne zariadenia, studne, prípadne práčovne boli často spoločné. K bytom patrili malé záhradky a drobné hospodárske objekty. Súčasťou robotníckych kolónií boli vlastné obchody, spoločenské kasína a športoviská vyhradené pre majstrov a úradníkov podniku. Robotnícke kolónie budovali majitelia priemyselných podnikov výlučne pre svojich zamestnancov. Na Horehroní, v Zlatnom, Červenej Skale, Pohorelskej Maši existovali už od polovice 19. storočia. Ich výstavba v Bratislave, Podbrezovej, Svite, Žiline, Trenčína a v ďalších mestách pokračovala až do 2. svetovej vojny. Po 2. svetovej vojne boli mnohé robotnícke kolónie asanované, prípadne prestavané, často sa jednotlivé domy rozpredali.

Autor: Jaroslav Čukan

Pozri aj: robotnícke konzumné družstvo
Literatúra: Kopáčiková, R.: Príspevok k štúdiu robotníckeho bývania v Handlovej. In: Múzeum, roč. 14, 1969, 145-149.
Liptayová, Z.: Robotnícka lokalita Hronec. In: Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia, roč. 79, 1985, 227-232.
Obuchová, V.. Diferenciácia bývania bratislavských robotníkov v rokoch 1848 - 1938. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 3, 386-397.

galéria