Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pluh

Typológia orného náradia. Foto J. Dérer zo zbierok SNM Martin. Archív negatívov SNM Martin.

poľnohospodárske náradie na obrábanie pôdy, ktoré na rozdiel od radla pás zeme odreže, odhrnie (prevráti) a ukladá do brázd. Archeologické nálezy dokladajú pluh na území Slovenska už v 9.–10. storočí. Ako hlavné orné náradie sa však presadil až v 13. storočí. Z hľadiska použitého materiálu sú najstaršie drevené pluhy, na ktorých všetky súčiastky okrem lemeša a čeriesla boli z dreva. V posledných dvoch desaťročiach 19. storočia začali do orného hospodárenia prenikať položelezné pluhy, na ktorých bol lemeš, odvalnica, prípadne i stĺpica a plaz zo železa. Vyrábali ich vo fabrikách alebo v kováčskych a kolárskych dielňach. Remeselne zhotovené pluhy rešpektovali miestne prírodné podmienky a požiadavky objednávateľov. To znamenalo ich zdokonaľovanie a rozmnoženie variantov. Proces prenikania položelezných pluhov na hospodárstva slovenských roľníkov sa skončil v 20. rokoch 20. storočia. K všeobecnému nahradeniu týchto typov továrenskými celoželeznými pluhmi došlo postupne v období kolektivizácie poľnohospodárstva v druhej polovici 20. storočia. Vychádzajúc z ich pracovnej činnosti sa pluhy rozlišujú: a/ jednostranné v dvoch konštrukčných variantoch – trojdielne a štvordielne; b/ dvojstranné v štyroch konštrukčných variantoch – s prekladacou odvalnicou, dvojodvalnicový, s odvalnicou otočnou na vertikálnej osi a previerací. Všetky vývojové zlepšenia pluhu (materiálové i konštrukčné, napríklad zakrivený hriadeľ, skrutkovitý tvar odvalnice) boli výsledkom technického pokroku a snahy o prispôsobenie pluhov konkrétnym terénnym podmienkam. Zvýšila sa tak kvalita orby, a tým aj úrodnosť pôdy. Súčasťou pluhu boli plužné kolieska (plúžence), ktoré popri pôvodnej funkcii niesť pri orbe hriadeľ pluhu a zabezpečiť jeho stabilitu mali aj ďalšiu dôležitú funkciu – regulovať hĺbku a šírku brázdy.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: radlo, orné hospodárenie, kolektivizácia poľnohospodárstva
Literatúra: Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Hyčko, J.: Orné náradie. Zbierky v SNM Martine a v múzeách na Slovensku. Martin 1967.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.

galéria