Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vohľady

Stretnutie mládenca a dievky na inscenovanej fotografii P. Socháňa zo začiatku 20. storočia. Prevzaté z Pavel Socháň – výber z fotografií. Výber reprodukcií Martin Slivka. Bratislava 1982, 4

(zálety, beseda, večerky)

návšteva mládenca v dome dievčaťa za účelom rozhovoru, zábavy a vzájomného citového zblíženia i sexuálneho kontaktu. Boli súčasťou práv mládencov. Termín, frekvencia a priebeh vohľadov záviseli v jednotlivých oblastiach Slovenska od charakteru práce, zaneprázdnenosti mládeže, od spoločenského a náboženského života komunity. U roľníkov boli vohľačské, mládenecké dni utorok, štvrtok, sobota a nedeľa. Chodilo sa na ne v skupinách, so spevom či s hudbou. Po prejavení náklonnosti zostával vyvolený u dievčiny najdlhšie, neskôr prichádzal sám, aj prenocoval. K intímnym stykom miestami dochádzalo, ale tajili sa. Platila norma nepoškodiť dobrú povesť dievčaťa, teda zachovať panenstvo, prípadne užívať pohlavnú slobodu bez následkov. Osobitný druh vohľadov predstavovali návštevy mládencov na spoločných dievockých priadkach a posiedkach. Niekde sa pod vohľadmi rozumejú pytačky. Tematicky sa k nim viažu piesne prevažne žartovného charakteru či s vážnejším námetom neznámej budúcnosti vydatej ženy.

Autor: Zita Škovierová

Pozri aj: dar, mládenec, panenstvo, prespanka, priadky, pytačky
Literatúra: Luther, D.: Zabudnuté priadky. K tradičnému spoločenskému životu mládeže. Bratislava 1999.
Škovierová, Z.: Tradície stretávania sa mládeže a utvárania partnerských vzťahov v Riečnici. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, 89-97.