Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

geometrická ornamentika

Výšivka s geometrickým dekórom z kútnej plachty. Horná Krupá, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová

vzorovanie založené na abstraktných prvkoch lineárnej alebo kruhovej formy, usporiadaných obvykle v pásovej kompozícii. Objavuje sa už v neolite, často v spojitosti s mágiou a kultom. Je rozšírená v ľudovom umení rozličných krajín Európy. V dekoratívnom prejave predstavuje staršiu vývinovú vrstvu. Pre svoju jednoduchosť mohla vzniknúť kdekoľvek, bez predchádzajúcich predlôh. K najčastejším lineárnym motívom ľudovej ornamentiky patrili: diagonálne predelený štvorec, vlnovka, šachovnica a špirála. Ku kruhovým motívom patrili okrem kruhu hviezda, ruža, svastika a rozeta. Ich spodobenia a významy sa často prelínali. Na Slovensku bola geometrická ornamentika zastúpená najmä v textilnom, rezbárskom a keramickom dekóre až do 1. polovice 20. storočia. Aj mnohé pôvodne rastlinné, zoomorfné a antropomorfné ornamenty sa často v priebehu vývinu ľudového dekoratívneho prejavu postupne geometrizovali.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: hviezda, kruh, ruža, svastika, štvorec, vlnovka
Literatúra: Danglová, O.: Geometrické prvky v ornamentike a symbolike. In Slovenský národopis, 48, 3-4/2000, s. 278-304.
Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.

galéria