Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Pamiatka zosnulých

Návšteva cintorína v deň Pamiatky zosnulých. Čičmany (okr. Žilina), 1957. Súkromný archív.  Foto: I. Grossmann

(Dušičky; 2. november)

v rímskokatolíckej cirkvi deň venovaný pamiatke mŕtvych, zavedený roku 988 francúzskym benediktínskym opátom Odillom z Cluny. Pôvodne v tento deň kláštory uctievali pamiatku významných členov svojho rádu. Od 13. storočia sa slávil v celej západnej cirkvi 2. alebo 3. november (vo východnej cirkvi najmä 26. október) na pamiatku duší v očistci. Podľa článku katolíckej viery o spoločenstve svätých prispievajú omše, modlitby a iné dobré skutky k ich vyslobodeniu z očistca. Preto sa za zvlášť účinné považovali zádušné omše a spoločné modlitby za mŕtvych, konané v tento deň v kostole alebo na cintoríne. Na Slovensku bolo zvykom na Dušičky obdarúvať chudobných ľudí a žobrákov jedlom alebo peniazmi, aby sa modlili za pokoj duší zomretých. K starším zvykom patrí pálenie sviečok na hroboch, novšími je kladenie vencov a kvetinová výzdoba.

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: jedlo pre zomretých, spomienkové dni, žobrák
Literatúra: Chorváthová, Ľ.: Smrť. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 74, mapy 17-24.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1976.
Nižňanský, J. : Kar a s ním súvisiace názvoslovie. In: Výživa a zdravie, 22, 1977, č. 11, 252-266.