Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rozšírená rodina

(zložená rodina)

typ rodiny, ktorá sa zakladá na spolužití dvoch či viacerých manželských párov s deťmi alebo bez nich v spoločnej domácnosti. Ešte v prvej polovici 20. storočia dochádzalo k deľbe majetku až po smrti rodičov, čo zosilňovalo patriarchálne hierarchické vzťahy (veľkorodina). Niekedy aj po smrti rodičov sa bratia spolu nedelili (bratská rodina). Veľkorodinné formy postupne nahrádzala tzv. viacgeneračná rodina. Tu sa deti oddeľujú a postupne s rodičmi hospodári len jeden syn. V roľníckom prostredí v rozšírenej rodine žili spolu najmä rodičia so ženatými synmi, kooperácia s vydatými dcérami nebola bežná. V mestách a dnes i na vidieku je častejšie spolužitie s rodinou dcéry. Rozšírená rodina sa však považuje za prechodný medzistupeň k sídelnému osamostatneniu mladej generácie. Prijatím osamelých či chorých rodičov môže dôjsť k obnoveniu rozšírenej rodiny.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: veľkorodina, bratská rodina
Literatúra: Botík, J.: K problematike rodinného života v oblasti Krupinskej vrchoviny. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, 386-416.
Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.