Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nevera

cudzoložstvo, mimomanželský pohlavný styk. Vzhľadom na platné morálne a právne normy bola v stredoveku kontrolovaná cirkevnými a spoločenskými inštitúciami a stíhaná obyčajovým aj trestným právom (pranierovanie, finančné pokuty, ojedinelo aj trest smrti). Postupne došlo k zmierňovaniu sankcií a trestnú moc preberalo lokálne spoločenstvo, resp. rodina postihnutých. Pri hodnotení cudzoložstva platila dvojitá morálka. Muž bol posudzovaný miernejšie než rovnako previnilá žena. Počet mimomanželských vzťahov (a nemanželských detí) narastal v lokalitách, kde bol dlhodobý masový odchod mužov za prácou (šafraníctvo, drotárstvo, Amerikáni atď.). Posudzovanie bolo tolerantnejšie v prípadoch, keď spoluvinníkom bol niekto z príbuzenstva. Aj v súčasnosti sa manželská vernosť považuje za morálne a právne záväznú a nevera patrí medzi najčastejšie príčiny rozvodu manželstva.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: rodina
Literatúra: Salner, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, 82-86.