Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mladomanželia

zosobášený pár krátko po svadbe, obyčajne do narodenia prvého dieťaťa. Ich postavenie v rodine a lokálnom spoločenstve určovala najmä forma usídlenia a počet detí v oboch rodinách. Do polovice 20. storočia prevládalo usídlenie v rodine muža (virilokálne, tradičnejšie patrilokálne), lebo zodpovedalo normám dedenia majetku a deľby práce. Usídlenie v rodine ženy (uxorilokálne) vyplývalo z konkrétnej situácie oboch rodín. Mladomanželia spávali v komore či na sene, často bývali v sezónnych sídlach. V hierarchickej štruktúre rodiny bola mladomanželka podriadená manželovým ženským pokrvným príbuzným. Plnohodnotným členom rodiny sa stala až po narodení prvého dieťaťa. Zmena spoločenských vzťahov po 2. svetovej vojne sa odrazila aj v postavení mladomanželov. Častejším javom je uxorilokálne usídlenie, ktoré sa chápe ako prechodný stav pred založením samostatnej domácnosti.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: rodina
Literatúra: Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.