Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

garde

osoba, ktorá má dozor nad dievčaťom alebo nad mladými ľuďmi všeobecne (najmä na zábavách, plesoch a pod.) ako súčasť etikety. Hoci v ľudovej reči sa takáto osoba nazýva aj gardedámou, garde nemusela robiť len osoba ženského rodu. Boli to zväčša rodičia dievčaťa, starší súrodenci či príbuzné staršie osoby alebo priateľky. V prípade mládencov sprevádzal starší mladšieho na zábavu ako záruka morálneho správania, niekedy bol takýto sprievod pre samotnú účasť mladšieho mládenca na zábave nevyhnutný. V mestskom prostredí bolo v meštianskej vrstve stretávanie sa slobodných dievčat a mužov akceptované len na verejnosti, v súkromí len za prítomnosti tretej osoby, často gardedámy, staršej vydatej ženy či vdovy. Účelom prítomnosti garde bolo zamedzenie nevhodného sociálneho alebo sexuálneho či dokonca nelegálneho správania (napr. konzumácia alkoholu, omamných látok).

Autor: Ľubica Herzánová-Voľanská

Pozri aj: dievka, mládenecký spolok, dievocký spolok
Literatúra: Šalingová, A.: Sociálna kultúra a spoločenský život. In: Volkovce. Zostavil L. Mlynka, Bratislava 2000, 134-145.
Škovierová, Z.: Život v obci a výročné obyčaje. In: Záhorská Bratislava. Zostavil J. Podolák, Bratislava 1986, 164-181.