Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

druh, družka

partneri opačného pohlavia, ktorí dlhodobo žijú v spoločnej domácnosti bez legalizácie vzájomného vzťahu sobášom. Takéto spolužitie bolo známe a spoločensky akceptované aj v minulosti (konkubinát) ako riešenie (neraz jediné) pre osoby, ktoré nemôžu alebo nechcú zrušiť platné manželstvo s iným partnerom. V tradičnom prostredí takéto vzťahy vznikali pri dlhodobej neprítomnosti mužov (odchádzanie za prácou). V súčasnosti je spolužitie bez uzavretia manželstva bežné najmä v mestskom prostredí, ale stále častejšie i na vidieku aj v prípadoch, keď sú obaja partneri slobodní či vdovci (manželstvo na skúšku, dôsledok platných daňových či dôchodkových predpisov).

Autor: Peter Salner

Pozri aj: manželstvo
Literatúra: Salner, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisné informácie, roč. 1984, č. 3, 82-86.