Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kumhár

Spôsob upevnenia kotla nad ohňom v kolibe (kumhár). Prevzaté z Podolák, J.: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava 1967.

(kolovrat, hák na kotol, šibeničky)

jednoduché mechanické zariadenie na zavesenie kotla nad vatru v kolibe. Pozostával z otáčavého alebo pevného stĺpika s vodorovne vyčnievajúcim ramenom. Postavený bol vedľa ohniska pri stene koliby. Funkciu kumhára plnilo aj drevené rameno upevnené do zrubu koliby, alebo drevený, prípadne železný hák zavesený nad vatru z podstrešnej krokvy. Kumhár, ako väčšina prejavov tradičnej ľudovej kultúry, mal i svoje vývinové formy a rôzne regionálne varianty. Známy a využívaný bol v pastierskych regiónoch Karpát a Balkánskeho polostrova.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: koliba, salaš
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.