Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krava

samica hovädzieho dobytka, ktorá sa aspoň raz otelila. V laktačnom období sa nazýva dojnica. Archeologické nálezy i osteologický materiál dokazujú, že chov kráv na území Slovenska má dlhú tradíciu. Historické doklady z veľkomoravského obdobia naznačujú, že kravy, na rozdiel od ošípaných, sa na mäso zabíjali v staršom veku. To znamená, že už vtedy boli využívané aj na mliečnu výživu i ako ťažná sila. Tento status v hospodárskej organizácii súvekých roľníckych spoločenstiev si krava udržala až do prvej polovice 20. storočia.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: kŕmenie hospodárskych zvierat, krmivo, dobytkárstvo
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.