Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svák

príbuzenský termín pre generačne staršieho muža, ktorý sa manželstvom dostal do príbuzenstva. Najčastejšie manžel otcovej, matkinej sestry, tiež manžel otcovej, matkinej tety. Termínom sa označuje aj starší muž, ktorý nepatrí medzi príbuzných. V polovici 20. storočia je tento termín značne rozšírený.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: báčik, báčinka
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.