Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

švagrovstvo

príbuzenský vzťah medzi príbuznými manželov navzájom, ktorý vznikol po ich sobáši. Z nemeckého die Schwägerschaft. Odborne afinitné príbuzenstvo. Švagrovstvu zodpovedá osobitná príbuzenská terminológia. Pre príslušníkov rovnakej generácie sa stal všeobecne rozšíreným názov švagor, švagriná, ktorý postupne začal nahrádzať iné pomenovania. Medzi blízke švagrovstvo patria svokor, svokra, tesť, testiná, nevesta, zať, svatovci navzájom, brat, sestra manželského partnera (miestami nazývané aj krvní švagrovia, švagriné). Rátajú sa sem všetci manželskí partneri jednotlivcov patriacich ešte k blízkemu pokrvnému príbuzenstvu. Šírka švagrovstva závisí od tradície udržiavania príbuzenských kontaktov. Rozšírený bol zvyk – predovšetkým medzi mužmi – pri prvom vhodnom stretnutí po svadbe pripiť si na švagrovstvo, príp. ho i potvrdiť vzájomným švagrovským titulovaním (švagrili, švagríčkovali sa).

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: svat, svatka, svák, švagor, švagriná, svokor, svokra, tesť, testiná, nevesta, zať, afinitné príbuzenstvo
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Švecová, S.: Príbuzenské názvy. In: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1997, 32-49.