Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

macocha

príbuzenský termín pre nevlastnú matku; používaný referenčne. Vstupom do manželstva s ovdoveným alebo rozvedeným mužom sa stáva nová žena jeho deťom macochou; matkin nový manžel je deťom otčimom. Pri oslovovaní sa používajú pomenovania pre vlastnú matku, otca. V minulosti to boli úmrtia (vdovec, vdova), v súčasnosti predovšetkým rozvod manželstva, ktoré spôsobujú, že do manželstva vstupujú jednotlivci s potomstvom splodeným s iným partnerom. Špeciálne názvy nezanikajú, ale vzrastá tendencia k opisnému označovaniu (nevlastná matka, nevlastný otec). Nový manžel sa zriedka rozhodol pre adopciu partnerových detí, preto právne a majetkové postavenie detí bolo viazané s vlastným rodičom, predovšetkým s matkou, resp. jej rodinou. Vo všeobecnosti však ťarchu výchovy manželových detí niesla macocha. Ak mala macocha aj vlastné deti, neraz ich uprednostňovala; z toho vznikla postava zlej macochy vo folklóre.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: sirota, chovanec, chovanica
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príspevok ku klasifikácii vidieckej rodiny na Slovensku. (Z materiálov gemerských obcí Rudná a Kružná.) In: Slovenský národopis, roč. 20, 1972, 449-461.