Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krstné meno

osobné meno vybrané pre novorodenca v rodine. Slúži na jeho osobnostné označenie, spoločenské rozlišovanie obyčajne počas celého života. Ako prídavok zdedeného rodinného priezviska umožňuje identifikáciu jednotlivca, jeho občiansku, a napokon i úradnú evidenciu, ktorá sa začína zápisom do matriky narodených. Krstné meno sa slávnostne potvrdzuje pri cirkevnom krste alebo na občianskom obrade. Podľa náboženstva dostáva človek s krstným menom aj svojho rovnomenného patróna spomedzi svätcov. V tradičnom spoločenstve základné pravidlo určovalo držať sa mien obvyklých v otcovskej rodine. Ustálené bývali najmä mená prvorodených synov; tí dedili krstné meno po otcovi, prípadne starom otcovi. Miestami bývalo zvykom kontinuovať i mená pre druhorodených. Tento jav v rodine mal jednak zdôrazniť kontinuitu mužov rodu, a jednak bol pomocníkom na prehľadnejšiu evidenciu majetku a postupnosti dedičských práv v rodine. Prvorodené dcéry dostávali krstné meno obyčajne po matke, ďalšie deti, ak predošlé žili, po iných členoch príbuzenstva.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: krst
Literatúra: Švecová, S.: Premeny v živote člena rodiny. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1997, 61-93.