Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kmotrovstvo

(kumovstvo)

príbuzenstvo formované cirkevným právom a ľudovou spoločensko-obradovou tradíciou. Definuje sa ako druh duchovného príbuzenstva. V tradičnom ľudovom prostredí sa rôzne typy skmotrenia zakladali bezprostrednou svedeckou účasťou na úkonoch cirkevného charakteru (krst, birmovka) a pri ľudových obradoch sprevádzajúcich prijatie dievky alebo mládenca medzi členov príslušnej sociálnej skupiny (mládenecký spolok, kmotrovstvo na robotách). Svedkovia krstu a birmovky mali v rámci príbuzenstva dôležité postavenie. Ich sociálny status bol vymedzený vzťahom ku krstňaťu alebo k birmovancovi a jeho rodičom. Kmotrovstvom spriaznení ľudia hrali dôležitú úlohu v obradoch životného cyklu (vádzka, svadba, pohreb). Vyplývalo z neho aj upevňovanie vzájomných stykov medzi skmotrenými rodinami (rodinné oslavy, návštevy v čase hodov, zabíjačky). Význam kmotrovstva ako dôležitého príbuzenského vzťahu pretrváva aj v súčasnosti.

Autor: Monika Vrzgulová

Pozri aj: krstní rodičia, birmovní rodičia, kmotor, kmotra
Literatúra: Švecová, S.: Kmotrovstvo v Jedľových Kostoľanoch. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 129-135.
Apáthyová-Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 109-127.
Vanovičová, Z.: Zvykoslovie. In: Liptovská Teplička. Poprad 1973, 108-117.