Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

jednoduchá rodina

(individuálna rodina)

všeobecný pojem pre rôzne formy spolužitia jednej manželskej dvojice so svojimi slobodnými, ekonomicky závislými deťmi alebo bez nich. Rozlišuje sa jednoduchá rodina jadrová (manželský pár s deťmi), alebo manželská (manželia do narodenia prvého dieťaťa alebo po sídelnom osamostatnení sa dospelých detí). Ešte v polovici 20. storočia boli jednoduché rodiny rozšírené prevažne v mestskom prostredí. Na vidieku predstavovali prechodný stav po rozdelení rodiny alebo formu rodiny dedinskej chudoby (bíreši, poľnohospodárski robotníci). V súčasnosti najmä manželský pár v dôchodkovom veku patrí k najfrekventovanejším formám jednoduchej rodiny tak v mestskom, ako aj vo vidieckom prostredí. Aj po sídelnom oddelení prebieha často intenzívna kooperácia medzi manželským párom rodičov a rodinami detí (rozptýlená rodina).

Autor: Peter Salner

Pozri aj: rodina
Literatúra: Salner, P.: K problematike štruktúry súčasnej rodiny. (Poznatky z výskumu vybraných obcí v okrese Žilina.) In: Slovenský národopis, roč. 34, 1986, 463-478.