Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

duchovné príbuzenstvo

príbuzenstvo založené na základe cirkevného práva. Pôvodne patrilo k manželským prekážkam. Vzniká krstom a birmovkou medzi krsteným, jeho rodičmi a krstnými rodičmi, resp. medzi birmovaným, jeho rodičmi a birmovnými rodičmi. Cirkevný sobáš zakladá duchovné príbuzenstvo medzi príbuznými manželov (švagrovstvo). Postupný zánik duchovného príbuzenstva ako manželskej prekážky ovplyvnilo zavedenie uhorského štátneho manželského a rodinného práva v roku 1894, z ktorého vyplývala povinnosť najprv uzavrieť civilný sobáš a po ňom príp. aj cirkevný. Duchovné príbuzenstvo pretrváva v obyčajovom živote ako mimoriadne vážený príbuzenský vzťah aj v súčasnosti. Jeho tradícia je na vidieku veľmi silná, súvisí s prestížou kmotrovstva od krstu (birmovky) a prechádza aj do občianskych obradov.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: krstní rodičia, birmovní rodičia, švagrovstvo
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 109-127.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy medzi rodinami. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Zostavila M. Botíková. Bratislava 1977, 131-147.